ვარჯიში ლექსიკაზე

პროგრამით "Vokabeltrainer" შესაძლებელია ლექსიკაზე ვარჯიში.
ლექსიკაზე სავარჯიშო პროგრამის ორიგინალი შეგიძლიათ იხილოთ sharedCards - a flashcard trainer in javascript- ში, სადაც შესაძლებელია საკუთარი სავარჯიშოების შედგენაც. თქვენს მიერ შექმნილი სავარჯიშოები შესაძლებელია გამოქვეყნებული იყოს ამ გვერდზე.

წერილობითი ტესტის დროს საკმარისია სიტყვის მხოლოდ ერთი მნიშვნელობის მითითება. ერთი და იმავე სიტყვის განსხვავებული მიშვნელობები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა წერტილ-მძიმით, მსგავსი მნიშვნელობები კი - მძიმით. ხშირად გამოიყენება შემდეგი შემოკლებები: რაღაც etwas (et.), ვიღაც (Akk.)jemanden (j-n), ვიღაც (D)jemandem (j-m), მნიშვნელობით im Sinne von (i.S.v.), მრავლობითი რიცხვი Plural (Pl.).

ტექნიკური მითითება:

ბრაუზერში გააქტიურებული უნდა იყოს იავა სკრიპტები, რადგან ეს პროგრამა სხვაგვარად არ იმუშავებს. თუ ქართული შრიფტი არ გამოჩნდება, ბრაუზერის ნიშანთა კოდირებაში არჩეული უნდა იქნას ავტომატური ან უნიკოდი (utf-8). ქართული სიტყვის მითითება შესაბამისად უნდა ხდებოდეს უნიკოდით .

პრობლემების, კომენტარების, წინადადებების, შეცდომების, შემდგომი სავარჯიშოებისა თუ სურვილების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ მისამართზე: info(at)germanuli.info

 

Benutzung des Vokabeltrainers

Mit dem Vokabeltrainer können deutsche Vokabeln geübt werden. Die Übungslektionen können auch heruntergeladen und offline im Browser geübt werden.
Das Original des Vokabeltrainers befindet sich unter sharedCards - a flashcard trainer in javascript. Dort können auch eigene Übungsdateien erzeugt (kompiliert) werden. Weitere Übungsdateien können gern auch auf dieser Seite veröffentlicht werden.

Beim schriftlichen Test genügt die Angabe einer Bedeutung. Unterschiedliche Bedeutungen des gleichen Worts werden durch Semikolon getrennt, gleiche Bedeutungen durch Komma. Häufige Abkürzungen sind: etwas (et.), jemanden (j-n), jemandem (j-m), im Sinne von (i.S.v.), Plural (Pl.).

technischer Hinweis:

Im Browser muss Javascript aktiviert sein, da der Vokabeltrainer sonst nicht arbeitet. Falls die georgische Schrift nicht angezeigt wird, muss im Browser unter Zeichencodierung automatisch oder unicode (utf-8) ausgwählt werden. Die Eingabe der (georgischen) Vokabeln muss ebenfalls über unicode (umschaltbares Tastaturlayout) erfolgen.

Bei Problemen, Kommentaren, Verbesserungsvorschlägen, Fehlern, weiteren Übungen oder Wünschen ... bitte kurze mail an info(at)germanuli.info