Lehrbücher


Lehrbücher / სასწავლო სახელმძღვანელოები


in georgischer Sprache / ქართული ენაზე

Marika Andrazashvili „Grammatik der Deutschen Sprache in vier Bänden“.

Das Werk richtet sich an georgische Lerner. Die fundamentale Grammatik der Deutschen Sprache beschreibt das Sprachensystem und dessen Funktionieren, sowohl aus der theoretischen als auch aus der praktischen Sicht. Band I–II befasst sich mit der Morphologie, Band III–IV mit der Syntax.

მარიკა ანდრაზაშვილი „გერმანული ენის გრამატიკა ოთხ წიგნად“

ნაშრომი განკუთვნილია ქართულენოვან შემსწავლელთათვის. თანამედროვე გერმანული ენის ფუნდამენტური გრამატიკა აღწერს ენის სისტემასა და მის ფუნქციონირებას, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული თვალსაზრისით. წიგნი I და წიგნი II განიხილავს მორფოლოგიას, წიგნი III და წიგნი IV კი, სინტაქსს.

in deutscher Sprache / გერმანულ ენაზე

Ia Gvianidze, Nino Pizchelauri: Tests zur Vorbereitung auf die Nationalprüfungen im Fach Deutsch.

Zehn komplette Übungstests fordern die Bewerber, die für einen Studienplatz kämpfen, ihre Sprachkenntnisse zu erweitern und zu festigen und zugleich, die für die Aufnahmeprüfung erforderliche Fähigkeiten zu entwickeln.

ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი ტესტები გერმანულ ენაში

ათი საგამოცდო ტესტის ნიმუში ხელს უწყობს აბიტურიენტების ენობრივი ცოდნის გაფართოებასა და განმტკიცებას  და ამასთანავე მისაღები გამოცდისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების განვითარებას.

Aspekte 1 (B1+) Mittelstufe Deutsch

Das Lehrwerk richtet sich an (junge) Erwachsene, die  ihre Sprachkenntnisse auf dem Niveau  B1 festigen und weiter ausbauen wollen oder eine gute Vorbereitung auf das Niveau B2 suchen.  Interessante Themenaspekte aus bekannten Kontexten, Systematisierung und Wiederholung der Grammatik, schrittweise Ergänzung von Wortschatz, Redemitteln und Strukturen, Trainieren des Hör- sehe- Verstehens machen beim Lernen Spaß und führen zugleich erfolgreich zum Ziel. Das Lehrwerk hat eine CD und eine DVD mit den extra für das Lehrwerk geschaffene Filmen.

Aspekte 1 (B1+) საშუალო საფეხური

სახელმძღვანელო განკუთვნილია  მოზრდილთათვის, რომელთაც სურთ განიმტკიცონ და გაიღრმავონ ენის ცოდნა B1 საფეხურზე და მოემზადონ B2 საფეხურისათვის. საინტერესო თემატიკა ნაცნობი კონტექსტებიდან, გრამატიკის სისტემატიზირება და გამეორება, ლექსიკური მარაგისა და ენობრივი სტრუქტურების თანდათანობით შევსება, აუდიო-ვიზუალური აღქმის ვარჯიში სასიამოვნოს და ამასთანავე წარმატებულს ხდის სწავლის პროცესს. სახელმძღვანელოს თან ახლავს აუდიო CD და DVD სპეციალურად სახელმძღვანელოსათვის შექმნილი ფილმებით.

Aspekte 2 (B2)  Mittelstufe Deutsch

Das Lehrwerk richtet sich an (junge) Erwachsene, die Deutsch als Fremdsprache lernen, die ihre Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 erwerben und ausbauen wollen oder eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen auf dem B2-Niveau suchen. Zehn Kapitel mit einem vielfältigen Themenangebot, mit ergänzenden und vertiefenden Übungen, Wortschatzseiten und integrierter Prüfungsvorbereitung unterstützen den Lernenden sehr gut das Ziel zu erreichen. Außer CDs und DVD mit Filmsequenzen hat das Lehrwerk eine CD-ROM, die zwei komplette Übungstests für das Goethe-Zertifikat B2 enthält.

Aspekte 2 (B2) საშუალო საფეხური

საშუალო დონის საფეხურის გერმანული ენის სახელმძღვანელო განკუთვნილია  მოზრდილთათვის, რომლებიც სწავლობენ გერმანულს, როგორც უცხოურ ენას, რომლებსაც სურთ შეიძინონ და გაიფართოონ ენის ცოდნა B2 დონის საფეხურზე ან მოემზადონ B2 დონის ენის გამოცდებისათვის. სახელმძღვანელოს ათი თავი მრავალფეროვანი თემატიკით, შემავსებელი და გამაღრმავებელი სავარჯიშოებით,  გამოცდისათვის მოსამზადებელი ინტეგრირებული საკითხებით ხელს უწყობს ენის შემსწავლელებს მიზნის მიღწევაში. აუდიო CD -სა და DVD -თან ერთად სახელმძღვანელოს ახლავს CD-ROM-ი, რომელზეც მოთავსებულია გოეთეს ინსტიტუტის B2 დონის სერთიფიკატის  ტესტის ორი სრული ნიმუში სავარჯიშოდ.

Aspekte 3 (C1) Mittelstufe Deutsch

Das Lehrwerk richtet sich an (junge) Erwachsene, die Deutsch als Fremdsprache lernen, die ihre Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2- C1 erwerben und ausbauen wollen oder eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen auf dem B2-C1 Niveau suchen. Zehn Kapitel mit einem vielfältigen Themenangebot, mit ergänzenden und vertiefenden Übungen, Wortschatzseiten und integrierter Prüfungsvorbereitung unterstützen den Lernenden sehr gut das Ziel zu erreichen. Außer CDs und DVD mit Filmsequenzen hat das Lehrwerk eine CD-ROM, die zwei komplette Übungstests für das Goethe-Zertifikat C1 enthält.

Aspekte (C1) საშუალო საფეხური

საშუალო დონის საფეხურის გერმანული ენის სახელმძღვანელო განკუთვნილია  მოზრდილთათვის, რომლებიც სწავლობენ გერმანულს, როგორც უცხოურ ენას, რომლებსაც სურთ შეიძინონ და გაიფართოონ ენის ცოდნა B2-C1 დონის საფეხურზე ან მოემზადონ B2-C1 დონის ენის გამოცდებისათვის. სახელმძღვანელოს ათი თავი მრავალფეროვანი თემატიკით, შემავსებელი და გამაღრმავებელი სავარჯიშოებით,  გამოცდისათვის მოსამზადებელი ინტეგრირებული საკითხებით ეხმარება ენის შემსწავლელებს მიზნის მიღწევაში. აუდიო CD -სა და DVD -თან ერთად სახელმძღვანელოს თან ახლავს CD-ROM-ი, რომელზეც მოთავსებულია გოეთეს ინსტიტუტის C1 დონის სერთიფიკატის  ტესტის ორი სრული ნიმუში სავარჯიშოდ.

Prüfungstraining DSH

Das „Prüfungstraining DSH“ enthält 10 Modellprüfungen mit aktuellen und differenzierten Themen, Texten und Aufgabenstellungen. Eine eingelegte CD enthält die Hörtexte. Das Testheft ist besonders hilfreich für die jenigen, die das DSH Zertifikat für das Studium an den deutschen Universitäten benötigen.
„DSH“ -ს გამოცდისათვის მოსამზადებელი ტესტების კრებული 10 საგამოცდო ნიმუშით, აქტუალური და დიფერენცირებული თემებით, ტექსტებით და დავალებებით. კრებულს თან ახლავს აუდიო CD მოსასმენი ტექსტებით. ტესტების კრებული განსაკუთრებით დაეხმარებათ მათ, ვისაც გერმანიის უნივერსიტეტბში სასწავლებლად DSH- სერტიფიკატი ესაჭიროება.

Prüfungstraining TestDF

Das Testheft enthält drei Übungstests und einen Modelltest. Zwei eingelegte CDs enthalten die Hörtexte. Im Testheft können Sie auch zahlreiche Tipps finden, die Ihnen bei der Vorbereitung auf TestDaF Prüfung helfen.

TestDaF-ის გამოცდისათვის მოსმზადებელი ტესტების კრებული სამი სავარჯიშო და ერთი საგამოცდო ტესტის ნიმუშით. კრებულს თან ახლავს ორო აუდიო CD მოსასმენი ტექსტებით. მასში იხილავთ აგრეთვე უამრავ რჩევას TestDaF-გამოცდისათვის მოსამზადებლად.

Menschen im Beruf – Pflege

Das Lehrwerk vermittelt und trainiert den Wortschatz und häufig gebrauchte Ausdrücke und Redemittel, die Berufstätige in Pflegeberufen für ihre Arbeit benötigen. Bei der Vermittlung der Fachsprache stehen die kommunikativen Fertigkeiten im Vordergrund. Parallel einsetzbar zu jedem allgemeinsprachlichen Lehrwerk der Niveaustufe A2– wegen der übereinstimmenden Progression besonders geeignet als fachsprachliche Ergänzung zu dem Lehrwerk Menschen.